top of page

Support Group

Public·13 members

Cach T Lam B N Windows Cai Cho VPS Linode


Ok linode và digital ocean là những nhà cung cấp vps khá nổi tiếng và có nhiều chương trình cho người mới để trải nghiệm. Tuy nhiên phần cài đặt vps mặc định là không có windows, tuy nhiên mình cũng có thể cài đặt được thông qua các tạo file windows.gz và upload lên. Bài viết này datnguyentv sẽ chia sẽ đến các bạn cách đơn giản nhất để tạo được 1 file image windows.gz để sử dụng.
Cach T Lam B N Windows Cai Cho VPS Linode


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftinourl.com%2F2u43QP&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1xein9a6clrZVWy90vs1DXqemu-system-x86_64 \-m 3G \-cpu host \-enable-kvm \-boot order=d \-drive file=windows.iso,media=cdrom \-drive file=windows.img,format=raw,if=virtio \-drive file=virtio-win.iso,media=cdrom \-device usb-ehci,id=usb,bus=pci.0,addr=0x4 \-device usb-tablet \-vnc :0 \


Nếu kết quả đúng là địa chỉ IP của VPS của bạn (mà bạn đã đặt trong phần A record), vậy mọi thứ đã đúng! Giờ chỉ còn chờ DNS được quảng bá khắp toàn cầu. Để đẩy nhanh quá trình này bạn có thể thử flush DNS và xóa browser cache. Khi DNS hoàn toàn hoạt động, bạn sẽ thấy màn hình mặc định của VPS khi mở trên trình duyệt


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page